Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş

Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş

Bireysel karar alma birimlerinin davranışlarını ve tek bir mala ilişkin piyasanın incelendiği iktisada, mikro iktisat denir. Makro iktisat ise, piyasaların ve karar birimlerinin bütününü el alır.

 

Makro iktisadın ilgi alanlarına giren temel konular şunlardır:

Makro iktisadın temel konuları, fiyatların genel düzeyinin belirlenmesi ve değişmesi, toplam üretim hacminin belirlenmesi ve değişmesi, işsizlik düzeyinin belirlenmesi ve değişmesi şeklinde sıralanabilir.

Ülkemizde gözlenen üretim hacminin dalgalanmalarına, konjöktür dalgalanma denir. Bu dalgalanmaların oldukça yumuşatılması, devlet politikalarının içerisinde yer alır.

Bir diğer hedef ise, işsizlik oranının ve enflasyon oranının makul düzeylerde tutulabilmesidir.

Devletin makro ekonomiyi etkilemek amacıyla kullandığı araçlar şu şekildedir; para yönlü politikalar, arz politikaları ve maliye politikalarıdır. Devletin vergi toplama ve harcama yapma politikalarına, maliye politikası denir. Merkez Bankası’nın ülkedeki para miktarını kontrol etmeye yönelik kararına, para politikası denmektedir. Devletin temel olarak üretimi arttırmaya yönelik kararlarına ise, arz politikası adı verilmektedir.

Devresel Akım Diyagramı

Makro ekonomik karar birimleri, karşılıklı olarak birbirleriyle olan ilişkilerinin incelenmesine, devresel akım diyagramı denir.

Hane halkları, devlet, işletmeler ve diğer ülkeler olarak sıralanan bu birimlerin, gelir ve harcamaları karşılıklı olarak eşleşmektedir. Her grubun harcaması, diğer grup veya grupların gelirini oluşturmaktadır ve bu durum, ekonomik işlemlerin çift taraflılığını yansıtmaktadır.

Bunların yanı sıra, kısa dönem ve uzun dönem maliyetlerine farklı girdi ve farklı teknoloji sebep olmaktadır.

Daha yüksek girdi fiyatlarında, belirli bir düzey için katlanılan üretim maliyeti yükselirken, üretim maliyeti arttığı için, maliyet eğrisi yukarıya doğru yükselmektedir. Fakat tam tersi durumda, yani daha düşük girdi fiyatlarında, belirli bir üretim düzeyi için katlanılan üretim maliyeti düşer ve maliyet eğrisi bütün olarak aşağıya kaymaktadır.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Nedir?

Bir ülkede üretilen nihai mal ve hizmetlerin, belli bir dönem içindeki toplam değerine, gayri safi yurtiçi hasıla denir.

Nihal mal ve hizmetler, çifte mal sayımını engellemek için kullanılır. Gayri safi milli hasılaya, bir malın üretiminde ki her aşamada, sadece o mala ilave edilen katma değer eklenmektedir.